EN

آیا ضدیخ بتن در فریزر یخ می زند

نقطه انجماد محلول ها به نوع ماده (جرم ملکولی) و غلظت آن بستگی دارد. مواد ضد یخ بتن ممکنست در دمای تا c° ۱۰- یخ نزنند اما اگر غلظت آنها به حدی برسد که در بتن شاهد آن هستیم این ماده و بتن در دمای ۲- تا c° ۳- یخ خواهند زد. اصولا” مواد زود سخت کننده (به غلط ضدیخ ) را نمی توان با گذاشتن در فریزر و کنترل دمای یخ زدن مورد آزمون قرار داد.