EN

اسپیسرها و قطعات کمکی پلاستیکی بتن

اسپیسرها و قطعات کمکی پلاستیکی بتن

اسپیسر های پلیمری

اسپیسر: به معنای فضاساز، ابزاری جهت تنظیم پوشش بتن بر روی میلگرد می باشد. یکی از مهمترین عوامل مخرب بتن خوردگی میلگردها در بتن مسلح می باشد که طی یک واکنش شیمیائی، سطوح میلگرد زنگ زده و طی این فرآیند افزایش حجم سطحی قابل توجهی ایجاد می کنند که قادر به گسست بتن می شود. مهمترین دلیل خوردگی میلگرد حمله مواد شیمیایی مخرب به سطح میلگرد در بطن بتن می باشد که معمولا این مواد مهاجم طی نفوذ آب از سطح بتن به میلگرد می رسند. به منظور محافظت میلگردها از عوامل مهاجم دو راهکار اصلی باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه تراوائی بتن به حداقل ممکن برسد که این کار با طرح اختلاط مناسب بتن و با اجرای صحیح و استاندارد بتن ریزی میسر می‌باشد. دومین مسئله اینست که فاصله میلگرد از سطح بتن باید به میزان مناسبی از سطح بتن قرار گیرد.